• Dansk
  • Deutsch

Europæiske Ferieboligforsikring

Sidst opdateret 23. marts 2020

Når De lejer et feriehus gennem Klitferie, kan købe en afbestillingsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring. Præmien på afbestillingsforsikringen er 6% af lejebeløbet i 2020. Præmien vil ikke blive tilbagebetalt ved annullering af kontrakten.

EUROPÆISKES FERIEBOLIGFORSIKRING
Afbestillings- og indbo-ansvarsforsikring
Forsikringsbetingelser nr. 391 A 3. udgave - I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

1 Hvilke dækninger indeholder for­sikringen

Forsikringen består af følgende dækninger:

  • afbestilling/afbrydelse af lejemålet/pakkerejsen ved akut sygdom, tilskadekomst eller død (se venligst punkt 2) og
  • ansvar for ødelagt indbo (se venligst punkt 3).

1.0   Hvem dækker forsikringen

Antal personer anført på lejebeviset/kontrakten. Herefter kaldet sikrede.

1.1 Forsikringsperioden

Afbestilling (pkt. 2): Dækker fra det tidspunkt betaling af depositum/lejebeløb til udlejningsbureauet sker, og indtil lejeperiodens/pakkerejsens påbegyndelse. Afbrydelse (pkt. 2) og Ansvar for ødelagt indbo (pkt. 3): Dækker i lejeperioden/under pakkerejsen. Uanset om lejeperioden i den samme feriebolig er opdelt i to eller flere lejeperioder, er der tale om en og samme forsikringsperiode.

2 AFBESTILLING ELLER AFBRYDELSE AF LEJEMÅLET

2.0 Forsikringssum

Lejemålets/pakkerejsens pris eksklusiv forsikrings-præmie.

2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede ikke kan påbegynde eller gennemføre lejemålet/pakkerejsen som følge af, at sikrede eller dennes ægtefælle eller samlever, forældre, søskende eller børn rammes af død eller alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, arbejdsgivers uventede opsigelse af sikrede eller sikredes påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, der betyder, at sikrede ikke har mulighed for at afholde ferie i lejeperioden/pakke-rejsens varighed.

2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Afbestilling

Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som udlejningsbureauet ifølge aftalen har krav på, når opholdet/pakke-rejsen afbestilles i forsikringsperioden

Afbrydelse

Forsikringen dækker sikredes betaling for de dage opholdet/pakkerejsen ikke benyttes - dvs. fra dagen efter afrejse fra ferieboligen.

2.3 Undtagelser - se endvidere pkt. 4.1

Forsikringen dækker ikke, såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen/afbrydelsen, var tilstede ved tegningen af forsikringen.

2.4 Selvrisiko

Ved enhver afbrydelse i lejeperioden/under pakkerejsen betales en selvrisiko på 25 % af det resterende lejebeløb.

2.5 Særlige bestemmelser

Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen/ afbrydelsen, er fyldt 75 år, er selskabets erstatningspligt begrænset til max. DKK 10.000,- pr. lejemål/pakkerejse, uanset at den tegnede forsikringssum er højere.

2.6 Forhold i skadetilfælde

I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette udlejningsbureauet.

Sygdom/tilskadekomst/død

Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejour­naler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved afbrydelse skal sikrede søge læge på opholds-stedet inden afrejse.

Brand eller indbrud

I tilfælde af brand eller indbrud skal politirapport vedlæg­ges.

Arbejdsløshed

Ved arbejdsløshed indsendes kopi af opsigelsesskrivelse. Ved påbegyndelse af nyt job skal kopi af ansættelsesaftale fremsendes.

3 ANSVAR FOR ØDELAGT INDBO

3.0 Forsikringssum

Forsikringen dækker med op til DKK 50.000,- for skade på indbo opstået i forsikringsperioden. Særlig privat indbo dækkes dog kun op til DKK 10.000 pr. forsikringsbegiven­hed. (Der er altid en selvrisiko på kr. 750,-)

3.1 Dækningens omfang

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen påd rager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer.

3.2 Undtagelser - se endvidere pkt. 4.1

Erstatning ydes ikke for:

a) Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.

b) Tyveri begået af sikrede eller dennes gæster.

c) Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.

d) Cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.

e) Kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad.

f) Skade på swimmingpools og vandet heri.

3.3 Erstatningens beregning

a) Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper: Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande (antikviteter - tilsvarende brugte genstande) med fradrag af 10% pr. påbegyndt år i henhold til genstandenes alder. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi (anti­kviteter minimum 50% af genanskaffelsesprisen).

b) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande repar­ere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.

c) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.

3.4 Anerkendelse af erstatningskrav

Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerk­endelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved at anerkende erstatningsansvaret, risikerer sikrede selv at skulle betale.

3.5 Forhold i skadetilfælde

I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette udle­jningsbureauet. Skadeanmeldelse samt eventuel dokumenta­tion indsendes herefter til udlejningsbureauet. Sikrede og udlejer har pligt til at give alle informationer, der kan belyse sagen samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab.

4 GENERELLE BESTEMMELSER

4.1 Generel undtagelse

Forsikringen dækker ikke skadetilfælde der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af

a) forsæt eller grov uagtsomhed,

b) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug eller

c) selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en medvirkende årsag til skaden.

4.2 Forsikringssum

De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle forsikringsbegiven­heder, der indtræder i forsikringsperioden.

4.3 Dobbeltforsikring

Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring.

4.4 Regres

I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Europæiske i alle dine rettigheder desangående.

4.5 Ankenævn

Er sikrede uenig i Europæiskes afgørelse og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til andet resultat, kan sikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00).

Klagen skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og sikrede skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos:

a) Europæiske,

b) Ankenævnet for Forsikring

c) Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K Tlf. 33 13 75 55 (mellem kl. 10.00 og 16.00).

4.6 Værneting og lovvalg

Søgsmål mod Europæiske skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark. Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres i henhold til dansk ret.

4.7 Stempelafgift

Stempelafgiften berigtiges efter stempel-lovens §70.

4.8 Definitioner

Til brug for denne forsikring defineres neden nævnte ord som følger:

  • akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.
  • indbo. Ved indbo forstås genstande, der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder løse gulvtæpper. Bygninger samt mur og nagelfaste bygningsdele er ikke indbo - dog betragtes køkkenbordsplader som indbo.
  • særlig privat indbo. Ved særlig privat indbo forstås antikviteter, bånd, plade- og cdafspillere og lignende, MP-3, compact discs og minidiscs, forstærkere, højttaleranlæg, kunstværker, malerier, musikinstrumenter, radio, DVD- og tv-apparater med tilbehør samt ægte tæpper.
  • Rude- og kummedækning. Ved rude- og kummedækning forstås alene brud på bygningens rudeglas, glaskera­miske kogeplader, toiletkummer, cisterner, håndvaske og spabadekar, boblebadekar og alm. badekar.

Forsikringen er tegnet hos

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Alle 3, 1790 København V
Tlf. 33 25 25 25 (mellem kl. 9.00 og 16.00)
Fax 33 27 82 77
E-mail info@europaeiske.dk